Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2 S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.3 Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. DOPRAVA A PLATEBNÍ PODNÍMKY
2.1 Náklady na doručení se určují dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev.
2.2 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující platbou předem na účet na základě zaslané zálohové faktury. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na účet prodávajícího. Ceny uvedené na faktuře jsou konečné.
2.3 Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude zákazníkovi odesláno do 3 pracovních dní od okamžiku připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího v případě, že je veškeré objednané zboží skladem. V opačném případě bude kupující kontaktován prodávajícím na dohodnutí jiného termínu.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
3.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
3.2 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
3.3 Při odstoupení od smlouvy je třeba zaslat reklamaci e-mailem ve výše stanovené zákonné lhůtě.

4. ÚČASTNICKÉ ÚDAJE, ODPOVĚDNOST ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ- GDPR
4.1 V případě provedení objednávky je kupující povinen zadat následující údaje: jméno, příjmení, úplná adresa (ulice, číslo popisné/orientační, PSČ) email a telefon. Zadané údaje nebudou použity k jinému důvodu než k zaslání objednaného a uhrazeného zboží.
4.2 V případě provedení objednávky bude prodávající evidovat následující údaje o nákupu: údaje o zboží a službách, výši platby, případně výši poskytnuté slevy.
4.3 Veškeré osobní údaje svěřené kupujícím prodávajícímu jsou důvěrné a nebudou bez souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující je oprávněn zaslat žádost o vymazání osobních údajů e-mailem na ivetratbezlepku@gmail.com. Osobní údaje kupujícího budou neprodleně z databáze odstraněny, v případě dalšího nákupu bude muset vytvořit zcela nový zákaznický účet. Údaje lze také měnit v sekci Váš účet.